KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Perspektywa Edukacje i Multimedia Izabela Sikorska reprezentowana przez Izabelę Sikorską z siedzibą przy ul. Przybylskiego 11 w Warszawie

2. Kontakt do Administratora Danych: korespondencja tradycyjna przesłana na adres naszej siedziby, Tel.: 606 983 311

3. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną;

4. Przetwarzamy, w ograniczonym zakresie, także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola,
b) w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci.

6. Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO)

7. Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych;

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 3 lat, po jej zakończeniu lub do czasu wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie. Wówczas dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.

9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10. Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

11. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją nie podania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.

12. Przedszkole nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.